NAŠA POLITIKA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

A.PREVÁDZKOVATEĽ

Magyar Suzuki Corporation Ltd. (adresa: 2500 Esztergom Schweidel J. u. 52/A., registrovaná v obchodnom registri na Okresnom súde v Tatabányi pod reg. číslom spoločnosti: Cg. 11-10-001371; DIČ: 10552821-2-11; e-mail: privacy@suzuki.hu, ďalej len "MSC", "my", "naše" alebo "naša spoločnosť"), je prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie vašich osobných údajov a ďalších informácií v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679, ďalej len "nariadenie GDPR") v súvislosti s našou politikou na ochranu osobných údajov.

Menovali sme zodpovednú osobu (ďalej len "DPO"), ktorá je zodpovedná za dozor nad otázkami týkajúcimi sa našej politiky na ochranu osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto politiky, vrátane akýchkoľvek žiadostí o uplatnenie vašich zákonných práv, kontaktujte DPO pomocou kontaktných informácií uvedených v časti K).

B. POLITIKA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POUŽÍVANÍ WEBOVEJ STRÁNKY

Táto politika na ochranu osobných údajov pri používaní webovej stránky (ďalej len "táto politika") opisuje, akým spôsobom používa spoločnosť MSC údaje, ktoré o vás získavame (ďalej len vaše "osobné údaje"), keď navštevujete naše webové stránky, služby sociálnych sietí alebo aplikácie, ktoré naša spoločnosť prevádzkuje (spoločne ďalej len naše "stránky"), prípadne keď nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov dostupných na týchto stránkach.

Naše stránky vám môžu umožňovať návštevu ďalších webových stránok, služieb sociálnych sietí alebo aplikácií, ktoré sú vlastnené a prevádzkované pridruženými alebo partnerskými spoločnosťami MSC, vrátane našich distribútorov a predajcov. Tieto iné webové stránky atď. sa riadia svojou vlastnou politikou na ochranu osobných údajov, pričom ak navštevujete webové stránky atď. prevádzkované inými spoločnosťami, mali by ste si prečítať príslušnú politiku na ochranu osobných údajov, pretože tieto pridružené alebo partnerské spoločnosti budú používať vaše osobné údaje spôsobom opísaným v takejto politike.

Okrem tejto politiky sa môžu niektoré produkty a služby ponúkané spoločnosťou MSC riadiť vlastnou politikou na ochranu osobných údajov, v ktorej sa podrobnejšie opisuje používanie vašich osobných údajov v konkrétnom kontexte.

1. Kategórie osobných údajov a účely spracovania – aké osobné údaje spracúvame a na aké účely?

Keď používate naše stránky, môžeme vás požiadať o zadanie istých informácií. Požadované osobné údaje sa budú líšiť podľa konkrétneho formulára, bežne však budú zahŕňať okrem iných informácií vaše meno, poštovú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Osobné údaje môžeme tiež získavať z iných zdrojov ako priamo od vás. Osobné údaje môžeme získavať najmä zo stránok sociálnych sietí.

Osobné údaje tiež získavame automaticky prostredníctvom používania súborov cookie a podobných technológií. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti C) s názvom "Politika používania súborov cookie" nižšie.

Osobné údaje získané z našich stránok používame na nasledujúce účely:

 • spracovanie vašich žiadostí, napríklad na zaradenie vašej osoby do prípadných reklamných akcií, odpovedanie na vaše prípadné otázky, poskytovanie noviniek týkajúcich sa našich aktivít prostredníctvom e-mailu alebo iných foriem komunikácie. V rozsahu požadovanom príslušnými zákonmi vám budeme odosielať marketingové materiály týkajúce sa našich aktivít iba s vaším súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek stiahnuť, ak nás budete kontaktovať pomocou kontaktných údajov nižšie, prípadne použijete funkciu "odhlásiť sa z odberu" v e-mailovej správe;
 • splnenie zákonných a regulačných povinností, reagovanie na právne konanie alebo žiadosti o informácie vydané vládnymi úradmi a inými tretími stranami, prevenciu a identifikáciu trestnej činnosti a podvodov, ochranu vašich práv, našich práv či práv iných osôb, ako aj na
 • prevádzku našich stránok a získavanie informácií o používaní našich stránok, ktoré nám umožňujú vylepšiť ich.

2. Právny základ na spracovanie a jeho následky – aké máme zákonné oprávnenie na spracovanie vašich osobných údajov a čo sa stane, ak sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto údaje?

Pri získavaní, spracúvaní a používaní vašich osobných údajov v súvislosti s našimi webovými stránkami sa opierame o nasledujúce právne základy:

 1. Súhlas: váš súhlas so spracovaním vašich údajov pre jeden alebo viacero konkrétnych účelov; (časť 6 (1)(a) nariadenia GDPR). Ak sa spoliehame na váš súhlas s použitím osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek stiahnuť. Ďalšie podrobnosti môžete získať v časti K).
 2. Zmluva: spracovanie je potrebné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán, alebo na podniknutie krokov na vašu žiadosť pred uzatvorením zmluvy; (časť 6 (1)(b) nariadenia GDPR)
 3. Zákonná alebo regulačná povinnosť: spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na našu spoločnosť; (časť 6 (1)(c) nariadenia GDPR)
 4. Oprávnený záujem: spracovanie je nevyhnutné pre účely, ktoré sú súčasťou oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, s výnimkou prípadov, kedy sú takéto záujmy (správne a efektívne riadenie našich obchodných aktivít a udržiavanie presnosti a aktuálnosti našich záznamov) podradené záujmom a základným právam a slobodám vašej osoby, ktoré vyžadujú ochranu vašich osobných údajov (časť 6 (1)(f) nariadenia GDPR). Ak chcete získať ďalšie informácie o teste proporcionality, ktorý vykonávame, aby spracovanie vašich osobných údajov napĺňalo náš oprávnený záujem, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených v časti K).

Používame opatrenia, vrátane zabezpečenia vašich osobných údajov, aby sme zaistili nepoužívanie vašich osobných údajov pre účely, ktoré nie sú v súlade s účelmi uvedenými vyššie. Ak dôjde k podstatnej zmene týchto údajov, na vzniknutý stav vás upozorníme. Na základe oprávneného záujmu môžete kedykoľvek vzniesť námietku voči nášmu používaniu vašich osobných údajov, pričom v takom prípade nás kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených v časti K).

V prípadoch, kedy potrebujeme získavať osobné údaje v súlade so zákonom alebo podmienkami zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, a vy nám príslušné osobné údaje na našu žiadosť neposkytnete, nemusí byť naša spoločnosť schopná plniť zmluvu, ktorú sme s vami uzatvorili, alebo ktorú sme s vami chceli uzatvoriť (napríklad vám nemusíme byť schopní poskytovať tovar alebo služby). V takýchto prípadoch vás môže neposkytnutie osobných údajov znevýhodniť – napríklad nemusíte byť schopný získať prístup k istým produktom a službám. Ak však nie je uvedené inak, neposkytnutie osobných údajov pre vás nebude mať žiadne právne následky.

C. POLITIKA POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Naše stránky používajú súbory cookie a podobné technológie na identifikáciu zariadení, napríklad priehľadné obrázky GIF, obrazové body alebo identifikácia zariadení pomocou odtlačkov (spoločne nazývame tieto technológie "súbory cookie").

Jednoducho povedané, súbor cookie predstavuje text, ktorý je možné umiestniť do prehliadača vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení a pri návšteve webových stránok je ho možné prečítať. Iné súbory cookie môžu do prehliadača umiestniť malé množstvo dát, prípadne môžu získať informácie o vašom zariadení (napr. adresu IP), aby vás bolo možné identifikovať pri ďalšej návšteve webových stránok pomocou rovnakého zariadenia. Súbor cookie môže predstavovať súbor cookie danej "relácie", teda súbor cookie, ktorý bude uchovávaný vo vašom zariadení alebo prehliadači, kým ste prihlásený na konkrétnej webovej stránke, a po zatvorení prehliadača bude odstránený, alebo môže ísť o "trvalý" súbor cookie, ktorý bude uchovávaný vo vašom prehliadači po istú dobu. Informácie zo súboru cookie môžu byť získavané a používané v súhrnnej (agregovanej) forme.

Niektoré súbory cookie sú ukladané priamo spoločnosťou MSC, iné sú ukladané tretími stranami, napríklad poskytovateľmi reklamy či dátových analýz.

Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky alebo niektoré súbory cookie ukladané v prehliadači, alebo aby vás upozornil, keď budú webové stránky ukladať súbory cookie alebo k nim pristupovať. Upozorňujeme však, že ak zakážete alebo odmietnete súbory cookie, niektoré časti týchto webových stránok môžu byť nedostupné alebo nemusia správne fungovať. Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v politike používania súborov cookie.

D. ŠPECIÁLNA POLITIKA: AKO POUŽÍVAME INFORMÁCIE O NAŠICH ZÁKAZNÍKOCH

Táto politika na ochranu osobných údajov zákazníkov (ďalej len táto "politika") opisuje, akým spôsobom spoločnosť MSC získava a spracúva osobné údaje o osobách sídliacich v Európskej únii alebo v iných krajinách či oblastiach, kde platia nariadenia Európskej únie týkajúce sa ochrany osobných údajov, vrátane (avšak nielen) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679, ďalej len "nariadenie GDPR"), ako aj o tom, akým spôsobom tieto údaje používame a chránime, aj o vašich právach týkajúcich sa týchto údajov (ďalej len "vy", ak sa nachádzate v takejto oblasti).

Táto politika sa týka všetkých osobných údajov, ktoré zbierame alebo spracúvame, keď si kúpite, získate na leasing alebo požičiate niektoré z našich vozidiel, alebo sa iným spôsobom stanete zákazníkom spoločnosti MSC, jednej z našich pridružených spoločností (zoznam týchto spoločností nájdete tu) alebo jedného z našich predajcov (zoznam týchto predajcov nájdete tu). Osobné údaje sú informácie, ktoré sa týkajú vašej osoby, a ktoré by samostatne alebo v kombinácii s inými informáciami mohli v istých prípadoch umožniť vašu identifikáciu.

1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ POUŽÍVAME

Osobné údaje budeme získavať priamo od vás (napríklad ak si zakúpite vozidlo alebo požiadate o skúšobnú jazdu), ako aj z iných zdrojov opísaných v časti 1.2 nižšie.

Zákon od nás môže vyžadovať získavanie istých osobných údajov o vašej osobe, alebo môže byť potrebné získavať takéto údaje v dôsledku prípadného zmluvného vzťahu, ktorý s vami máme. Ak nám neposkytnete tieto informácie, môže nám to zabrániť v plnení príslušných povinností alebo plnenie oneskoriť. Pri získavaní vašich informácií vás informujeme, či je poskytnutie niektorých údajov povinné, ako aj o následkoch neposkytnutia takýchto údajov.

1.1 Informácie, ktoré získavame priamo od vás

 1. Osobné údaje (napr. meno, pohlavie, vek, dátum narodenia, národnosť, adresa, rodinný stav);
 2. Kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa alebo mobilné číslo);
 3. Informácie o vozidle (napr. informácie o vozidle, ktoré vlastníte, vrátane identifikačného čísla vozidla, registračného čísla, modelu, veku, najazdených kilometrov). V niektorých prípadoch, keď vozidlo odovzdáte do servisu alebo na opravu, budeme z vozidla priamo načítavať diagnostické informácie a prevádzkové/environmentálne údaje, a budeme uchovávať záznamy o vykonanej práci a dodaných dieloch. Ďalšie informácie o získavaných osobných údajoch a servise či oprave vášho vozidla nájdete v pododdiele 5 nižšie;
 4. Vaše marketingové a kontaktné preferencie (napr. informácie o tom, o aký druh produktov sa zaujímate, a či chcete od nás dostávať marketingové správy);
 5. Informácie, ktoré od vás zbierame automaticky, vrátane údajov získavaných pomocou súborov cookie a podobných technológií na identifikáciu zariadení (ďalej len "súbory cookie"). Ďalšie informácie o našom používaní súborov cookie nájdete v našej politike na ochranu osobných údajov a politike používania súborov cookie webových stránok; a
 6. Názov modelu, trieda a identifikačné číslo produktu (napr. identifikačné číslo vozidla VIN) a fotografia alebo videozáznam našich produktov, ktoré ste si zakúpili a/alebo ktoré používate; a
 7. Produkt(y), ktoré ste si zakúpili od tretích strán.

1.2 Informácie, ktoré získavame z iných zdrojov:

Informácie o vašej osobe získavame od našich predajcov a distribútorov, ako aj z verejných zdrojov, akými sú napríklad verejné registre.

Z týchto iných zdrojov o vás získavame nasledujúce kategórie informácií:

 1. Osobné údaje (napr. meno, pohlavie, vek, dátum narodenia, adresa, rodinný stav),
 2. Kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa alebo mobilné číslo),
 3. Informácie o vozidle (napr. informácie o vozidle, ktoré vlastníte, vrátane identifikačného čísla vozidla, registračného čísla, modelu, veku, najazdených kilometrov). Zvlášť platí, že ak vozidlo odovzdáte do servisu alebo na opravu, o vašom vozidle budeme získavať diagnostické informácie a prevádzkové/environmentálne údaje a uchovávať záznamy o vykonanej práci a dodaných dieloch. Ďalšie informácie o získavaných osobných údajoch a servise či oprave vášho vozidla nájdete v pododdiele 5 nižšie;
 4. Vaše marketingové a kontaktné preferencie (napr. informácie o tom, o aký druh produktov sa zaujímate, a či chcete od nás dostávať marketingové správy);
 5. Názov modelu, trieda a identifikačné číslo produktu (napr. identifikačné číslo vozidla VIN) a fotografia alebo videozáznam našich produktov, ktoré ste si zakúpili a/alebo ktoré používate.

1.3 Zvláštne kategórie osobných údajov

Niektoré z informácií, ktoré používame, patria do kategórie citlivých údajov. Konkrétne získavame napríklad správy o nehodách našich vozidiel, ktoré môžu zahŕňať podrobnosti o utrpených zraneniach a o tom, či bola potrebná návšteva nemocnice. Tieto správy získavame od našich distribútorov a tieto informácie používame s vaším výslovným súhlasom, pričom v niektorých prípadoch ich tiež môžeme používať, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných podmienok zákonov sociálnej ochrany (ak zákon vyžaduje, aby sme získavali takéto informácie), aby sme mohli vzniesť právne nároky alebo sa im brániť. Ak nám udelíte svoj súhlas, môžete ho kedykoľvek stiahnuť, ak nás budete kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v časti K) nižšie.

2. AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:

 1. splnenie našich zmluvných povinností voči vašej osobe na základe akejkoľvek zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, alebo na podniknutie nevyhnutných krokov pred uzatvorením takejto zmluvy;
 2. splnenie vašich požiadaviek (napríklad ak si chcete rezervovať skúšobnú jazdu alebo požiadať o brožúry k vozidlu);
 3. lepšie pochopenie našich produktov, procesov, služieb a marketingových stratégií a ich ďalší rozvoj a zlepšovanie, vrátane vykonávania našich analýz vád a porúch dielov;
 4. kontaktovanie ohľadom marketingu a ponúk týkajúcich sa produktov a služieb, ktoré ponúka naša spoločnosť/ďalšie spoločnosti v našej skupine (s výnimkou prípadov, keď odmietnete príjem marketingových správ alebo nám zákon z iného dôvodu bráni kontaktovať vás ohľadom ponúk);
 5. prispôsobenie našej komunikácie, produktov a služieb vašej osobe;
 6. aktualizácia vašich osobných údajov;
 7. výskum nových produktov a služieb;
 8. dodržiavanie právnych povinností, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj spolupráca s regulačnými úradmi a orgánmi činnými v trestnom konaní;
 9. lepšie porozumenie našim zákazníkom;
 10. riadenie a zlepšovanie našich vzťahov s vami;
 11. ochrana životne dôležitých záujmov vašej osoby alebo iných osôb; a
 12. uplatňovanie našich zákonných práv v nevyhnutných prípadoch.

3. AKÝ JE NÁŠ PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Pri používaní vašich osobných údajov sa opierame o rôzne právne základy, pričom vaše osobné údaje budeme získavať a používať v nasledujúcich situáciách:

 1. Súhlas: ak máme váš súhlas (časť 6 (1)(a) nariadenia GDPR). Ak sa spoliehame na váš súhlas s použitím osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek stiahnuť. Ďalšie podrobnosti môžete získať v časti K).
 2. Zmluva: ak je naše používanie vašich osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zmlúv, ktoré sme s vami uzatvorili, alebo na podniknutie požadovaných krokov pred uzatvorením zmluvy. V týchto zmluvách sa môžu nachádzať podmienky, na základe ktorých sa zapojíte do motivačného programu alebo uzatvoríte zmluvy týkajúce sa systémov spoločnosti MSC; (časť 6 (1)(b) nariadenia GDPR).
 3. Právne alebo regulačné povinnosti: ak je nevyhnutné používať vaše osobné údaje na zabezpečenie súladu s právnymi alebo regulačnými povinnosťami; (časť 6 (1)(c) nariadenia GDPR).
 4. Životne dôležité záujmy: v obmedzených prípadoch, kedy je to nevyhnutné na ochranu bezpečnosti alebo životne dôležitých záujmov osôb; (časť 6 (1)(d) nariadenia GDPR).
 5. Verejný záujem: za istých okolností môže byť potrebné, aby sme použili vaše osobné údaje na účely, ktoré sú vo verejnom záujme; (časť 6 (1)(e) nariadenia GDPR) a
 6. Oprávnené záujmy: ak je naše používanie vašich osobných údajov v našom oprávnenom záujme alebo v oprávnenom záujme organizácie, s ktorou sme zdieľali vaše osobné údaje, a ak sme zaistili ochranu vašich osobných údajov aj vašich práv súvisiacich s týmito informáciami. Spoločnosť MSC sa opiera o uvedené právne základy, ak používame vaše osobné údaje na nasledujúce účely: na zaistenie, že budú naše produkty a služby poskytované a používané v súlade so zákonom a zmluvnými podmienkami, ktoré sa na ne vzťahujú; ak je to potrebné na ochranu a obranu našich práv a majetku alebo práv a majetku iných osôb; alebo na identifikáciu, prevenciu alebo iné riešenie podvodného konania, problémov týkajúcich sa bezpečnosti, ochrany alebo súkromia. Oprávnené záujmy, ktoré sledujeme, sú opísané nižšie:
Činnosť týkajúca sa spracovania Hodnotenie proporcionality oprávnených záujmov
Oprava, diagnostika a servis vozidiel Suzuki
Ako výrobca vozidiel Suzuki má spoločnosť MSC oprávnený záujem na spracovaní osobných údajov týkajúcich sa opravy, diagnostiky a servisu vozidla Suzuki zákazníka, aby mohla zlepšiť služby poskytované zákazníkovi spoločnosťou MSC a vylepšiť opatrenia spoločnosti MSC vedúce k zvýšeniu zabezpečenia a bezpečnosti vozidiel Suzuki. Spoločnosť MSC má oprávnený záujem na spracovaní a prenose informácií o vozidle a servisných informácií pre tieto účely, pretože dané informácie sú kľúčové pre opravu, diagnostiku a servis vozidiel Suzuki u rôznych predajcov Suzuki.
Správa zvolávacích kampaní a programov na upozorňovanie majiteľov, ktoré sa môžu týkať vášho vozidla
Ako výrobca vozidiel Suzuki má spoločnosť MSC oprávnený záujem zaistiť bezpečnosť zákazníka, zabezpečenie a kvalitu produktu, ako aj plniť regulačné požiadavky. Majitelia vozidiel od spoločnosti MSC očakávajú, že bude klásť dôraz na súlad so zákonom, ako aj na zabezpečenie a bezpečnosť vozidiel Suzuki, pričom uvedené je aj vo verejnom záujme, pretože ak by spoločnosť MSC nemohla spracúvať údaje uvedeným spôsobom, mohlo by dôjsť k ujme, a toto spracovanie je prospešné pre všetkých používateľov a širšiu verejnosť.
Riešenie otázok a sťažností zákazníkov
Spoločnosť MSC má oprávnený záujem na spracovaní údajov, ktoré jej umožňujú reagovať na otázky, požiadavky a sťažnosti zákazníkov – ak majú zákazníci otázky, je kľúčové venovať sa im, aby si spoločnosť MSC udržala ich dôveru. Ak sa zákazník priamo obráti na spoločnosť MSC s otázkou alebo sťažnosťou, je primerané očakávať, že údaje daného zákazníka budú spracované pre účely ďalšej komunikácie.
Prevencia a identifikácia trestnej činnosti a podvodov alebo ochrana práv spoločnosti MSC alebo iných osôb a reakcia na právne konanie alebo žiadosti o poskytnutie informácií vydané vládnymi úradmi a inými tretími stranami.
Spoločnosť MSC má oprávnený záujem na identifikácii a prevencii podvodov akéhokoľvek druhu – takéto konanie predstavuje hrozbu pre spoločnosť MSC, jej zamestnancov, obchodných partnerov a ich zamestnancov, importérov, predajcov a koncových zákazníkov, spoločnosť má tiež oprávnený záujem reagovať na právne konanie alebo žiadosti o poskytnutie informácií vydané vládnymi úradmi a inými tretími stranami. Dotknuté osoby od spoločnosti MSC očakávajú, že bude klásť dôraz na súlad so zákonom, ako aj na zabezpečenie informácií, pričom zaistenie bezpečnosti a súladu je aj vo verejnom záujme, pretože ak by spoločnosť MSC nemohla spracúvať údaje uvedeným spôsobom, mohlo by dôjsť k ujme, a toto spracovanie je prospešné aj pre širšiu verejnosť. Z tohoto dôvodu môže spoločnosť MSC informovať úrady a súdy o nežiaducom narušení bezpečnosti, neoprávnenom prístupe, zverejnení či získaní informácií, ako aj o dátových a systémových prienikoch, a môže reagovať na právne nároky a žiadosti tretích strán.

Pri spracúvaní osobných údajov v rámci oprávnených záujmov používame rozsiahle bezpečnostné opatrenia, ktoré zaisťujú ochranu vašich osobných údajov, a to, aby neboli vaše oprávnené záujmy potlačené našimi záujmami či základnými právami a slobodami. Ak chcete získať ďalšie informácie o teste proporcionality, pomocou ktorého zisťujeme, či spracovanie vašich osobných údajov napĺňa náš oprávnený záujem, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených v časti K). Ak sa spoliehame pri spracovaní osobných údajov na oprávnené záujmy, proti takémuto spracovaniu môžete kedykoľvek vzniesť námietku pomocou kontaktných údajov uvedených v časti K).

Naše spracovanie údajov sa nezameriava na spracovanie zvláštnych údajov ani trestných osobných údajov, ak nám dobrovoľne neposkytnete takéto údaje a neposkytnete nám výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa článku 9(2)(a) nariadenia GDPR), alebo ak nie je spracovanie osobných údajov potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obranu potenciálnych právnych nárokov podľa článku 9(2)(f) nariadenia GDPR.

4. INFORMÁCIE ZÍSKAVANÉ PRI SERVISE ALEBO OPRAVE VÁŠHO VOZIDLA

Vo výrobe bolo vášmu vozidlu pridelené jedinečné číslo (identifikačné číslo vozidla alebo "číslo VIN"). Z čísla VIN vieme určiť isté informácie o vašom vozidle, vrátane jeho modelu, veku a technických údajov, napríklad softvér, ktorý používa.

Ak doručíte svoje vozidlo na servis k niektorému z našich predajcov alebo servisov, technici vykonávajúci prácu na vozidle budú musieť načítať číslo VIN spoločne s diagnostickými informáciami a prevádzkovými/environmentálnymi údajmi o súčasnom stave vášho vozidla, ako aj informácie o tom, kedy došlo k poruche.

Tieto informácie budú prenesené do systémov spoločnosti MSC, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou MSC alebo jej poskytovateľmi servisu a nachádzajú sa v Maďarsku alebo v inej krajine, aby spoločnosť MSC mohla svojím technikom vykonávajúcim servis na vašom vozidle poskytnúť informácie o opravách, údržbe a diagnostike špecifickej pre vozidlo (vrátane nákresov, ktoré im pomôžu vyriešiť problém, ako aj softvérových aktualizácií, ktoré môžu byť potrebné pre palubný systém vášho vozidla). Spoločnosť MSC tiež týmto technikom poskytne informácie o akýchkoľvek prácach, ktoré boli v minulosti vykonané na vozidle, a ktoré im pomôžu pri diagnostike, oprave a/alebo servise vozidla a umožnia im vykonať potrebné záznamy.

Informácie o prácach vykonaných na vašom vozidle počas servisu alebo opráv sú vždy spojené s číslom VIN vášho vozidla, aby vám technici a predajcovia mohli poskytnúť čo najkvalitnejšie služby, keď priveziete vozidlo na servis. Po dokončení servisu budú tieto informácie prenesené do systémov spoločnosti MSC, aby mohla spoločnosť MSC (alebo akékoľvek tretie strany, ktoré oprávni používať systém týmto spôsobom) pristupovať k informáciám týkajúcim sa už vykonaných servisných činností a inej práce súvisiacej s údržbou, ktoré budú k dispozícii pre ktoréhokoľvek predajcu, servis alebo technika kdekoľvek na svete, keď budú vykonávať servis vášho vozidla. Spoločnosť MSC prijala opatrenia, na základe ktorých budú mať k týmto informáciám prístup iba predajcovia, servisy a technici, ktorí vykonávajú servis vášho vozidla, čím sa zabezpečí ochrana vašich osobných údajov.

Spoločnosť MSC tiež používa informácie uchované v systéme na uľahčenie diagnostiky bežných problémov s vozidlami spoločnosti MSC, podporu opráv, správu a poskytovanie záruk a podobných produktov a služieb. Tieto informácie sú tiež používané pre účely týkajúce sa bezpečnosti produktov, vrátane (no bez obmedzenia na) rozhodovania o aktivitách v teréne a ich implementáciu, napríklad povinných alebo nepovinných zvolávacích akcií, ako aj pre účely súvisiace s výskumom a vývojom. V prípade potreby bude spoločnosť MSC používať tieto informácie aj na zaistenie súladu s právnymi povinnosťami.

Spoločnosť MSC môže tieto informácie poskytnúť členom svojej skupiny spoločností/partnerským spoločnostiam, ako je uvedené nižšie, a pre účely uvedené vyššie.

E. ŠPECIÁLNA POLITIKA: AKO POUŽÍVAME INFORMÁCIE O NAŠICH OBCHODNÝCH PARTNEROCH

Táto politika na ochranu osobných údajov obchodných partnerov (ďalej len táto "politika") opisuje, akým spôsobom spoločnosť MSC získava a spracúva osobné údaje o osobách sídliacich v Európskej únii alebo v akýchkoľvek iných krajinách či oblastiach, kde platia nariadenia Európskej únie týkajúce sa ochrany osobných údajov, vrátane (avšak nielen) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "nariadenie GDPR"), ako aj o tom, akým spôsobom tieto údaje používame a chránime, a o vašich právach týkajúcich sa týchto údajov (ďalej len "vy", ak sa nachádzate v takejto oblasti).

Táto politika sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré získavame alebo spracúvame o vašej osobe v kontexte vášho obchodného vzťahu alebo obchodného vzťahu vašich subjektov so spoločnosťou MSC alebo jednou z našich pridružených spoločností (zoznam týchto spoločností nájdete tu); takéto subjekty zahŕňajú napríklad (no bez obmedzenia) distribútorov, predajcov, dodávateľov, poskytovateľov služieb, vládne úrady, medzinárodné organizácie, médiá a neziskové organizácie. Osobné údaje sú informácie, ktoré sa týkajú vašej osoby, a ktoré by samostatne alebo v kombinácii s inými informáciami mohli v istých prípadoch umožniť vašu identifikáciu.

1.OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ POUŽÍVAME

Osobné údaje budeme zbierať priamo od vás a z iných verejných zdrojov.

Zákon od nás môže vyžadovať získavanie istých osobných údajov o vašej osobe, alebo môže byť potrebné získavať takéto údaje v dôsledku prípadného zmluvného vzťahu, ktorý s vami máme. Ak nám neposkytnete tieto informácie, môže nám to zabrániť v plnení príslušných povinností alebo plnenie oneskoriť. Pri získavaní vašich informácií vás informujeme, či je poskytnutie niektorých údajov povinné, ako aj o následkoch neposkytnutia takýchto údajov.

1.1 Informácie, ktoré o vás získavame

Nižšie sú uvedené kategórie informácií, ktoré o vás získavame. Tieto informácie získavame buď priamo od vás alebo od našich predajcov a distribútorov a iných tretích strán:

 1. Kontaktné údaje (napr. meno, názov spoločnosti, divízia/oddelenie/sekcia/skupina, hodnosť/pozícia/označenie/titul, telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa alebo mobilné číslo);
 2. Informácie nevyhnutne potrebné na prípravu a zaistenie akejkoľvek udalosti, konferencie alebo schôdzky usporiadanej našou spoločnosťou alebo tretími stranami, na ktorej sa máte zúčastniť (napríklad obchodnej schôdzky) (napr. kontaktné údaje, informácie o pase alebo preferencie týkajúce sa pohostenia).
 3. Informácie týkajúce sa systémového účtu, ktorý bol poskytnutý spoločnosťou MSC alebo našimi pridruženými spoločnosťami ich obchodným partnerom.

1.2 Zvláštne kategórie osobných údajov

Niektoré kategórie informácií, ktoré získavame, predstavujú zvláštne kategórie osobných údajov, napríklad údaje o vašom zdravotnom stave vrátane potravinových alergií (tieto údaje sa tiež označujú ako citlivé osobné údaje).

2. AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A PRÁVNY ZÁKLAD, NA ZÁKLADE KTORÉHO ICH POUŽÍVAME

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:

 1. na splnenie našich zmluvných povinností voči vašej osobe alebo vašim subjektom na základe akejkoľvek zmluvy, ktorú sme s vami alebo danými subjektami uzavreli, alebo na podniknutie nevyhnutných krokov pred uzatvorením takejto zmluvy;
 2. na komunikáciu s vami alebo vašimi subjektami (napríklad na riadenie projektov) a správu vašich kontaktných údajov alebo kontaktných údajov vašich subjektov vo fyzickej, digitálnej alebo akejkoľvek inej forme (napríklad vytvorenie digitálneho zoznamu kontaktných údajov);
 3. na prípravu a zaistenie akejkoľvek udalosti, konferencie alebo schôdzky usporiadanej našou spoločnosťou alebo tretími stranami, na ktorej sa máte zúčastniť (napríklad obchodnej schôdzky);
 4. na nastavenie, poskytnutie prístupu, správu a poskytovanie služieb týkajúcich sa systémov, serverov, sietí, aplikácií a online služieb poskytovaných spoločnosťou MSC jej obchodným partnerom;
 5. na dodržiavanie právnych povinností, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj spoluprácu s regulačnými úradmi a orgánmi činnými v trestnom konaní; a
 6. na ochranu životne dôležitých záujmov vašej osoby alebo iných osôb; a
 7. na uplatňovanie našich zákonných práv v nevyhnutných prípadoch.

3. AKÝ JE NÁŠ PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Pri používaní vašich osobných údajov sa opierame o rôzne právne základy, pričom vaše osobné údaje budeme získavať a používať v nasledujúcich situáciách:

 1. Súhlas: ak máme váš súhlas. (Časť 6 (1)(a) nariadenia GDPR). Ak sa spoliehame na váš súhlas s použitím osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek stiahnuť. Ďalšie podrobnosti môžete získať v časti K).
 2. Zmluva: ak je naše používanie vašich osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zmlúv, ktoré sme s vami uzatvorili, alebo na podniknutie požadovaných krokov pred uzatvorením zmluvy. Tieto zmluvy môžu zahŕňať podmienky, na základe ktorých sa zapojíte do motivačného programu alebo uzatvoríte zmluvy týkajúce sa systémov spoločnosti Suzuki; (časť 6 (1)(b) nariadenia GDPR).
 3. Právne alebo regulačné povinnosti: ak je nevyhnutné používať vaše osobné údaje na zabezpečenie súladu s právnymi alebo regulačnými povinnosťami; (časť 6 (1)(c) nariadenia GDPR).
 4. Životne dôležité záujmy: v obmedzených prípadoch, kedy je to nevyhnutné na ochranu bezpečnosti alebo životne dôležitých záujmov osôb; (časť 6 (1)(d) nariadenia GDPR).
 5. Verejný záujem: za istých okolností môže byť potrebné, aby sme použili vaše osobné údaje na účely, ktoré sú vo verejnom záujme; (časť 6 (1)(e) nariadenia GDPR) a
 6. Oprávnené záujmy: ak je naše používanie vašich osobných údajov v našom oprávnenom záujme alebo v oprávnenom záujme organizácie, s ktorou sme zdieľali vaše osobné údaje, a ak sme zaistili ochranu vašich osobných údajov a vašich práv súvisiacich s týmito informáciami. Spoločnosť MSC sa opiera o uvedené právne základy v prípadoch, kedy používame vaše osobné údaje na: lepšie pochopenie a vylepšenie našich produktov, služieb a/alebo obchodných stratégií; správu a zlepšovanie našich vzťahov s vami, našimi predajcami alebo pre administratívne účely; posúdenie kvality služieb, ktoré poskytuje naša spoločnosť alebo naši predajcovia, ako aj služieb, ktoré nám poskytujú naši dodávatelia, alebo ktoré poskytujú v našom mene; na zaistenie, že systémy spoločnosti Suzuki a naše produkty a služby budú dodávané a používané v súlade so zákonom a príslušnými zmluvnými podmienkami; v nevyhnutných prípadoch na ochranu alebo obranu našich práv a majetku alebo práv a majetku iných osôb; alebo na identifikáciu, prevenciu alebo iné riešenie problémov súvisiacich s podvodným konaním, zabezpečením, bezpečnosťou alebo ochranou osobných údajov; a na zaistenie štandardov zo strany našich predajcov, ktoré sú stanovené v zmluvách, ktoré sme s nimi uzatvorili; (časť 6 (1)(f) nariadenia GDPR). Oprávnené záujmy, ktoré sledujeme, sú opísané nižšie:
Činnosť týkajúca sa spracovania Hodnotenie proporcionality oprávnených záujmov
Poskytovanie prístupu k našim informačným systémom vašej osobe, aby sme zaistili, že tieto systémy a naše produkty a služby budú dodávané a používané v súlade so zákonom a príslušnými zmluvnými podmienkami V dôsledku obchodného vzťahu s vašou osobou má spoločnosť MSC oprávnený záujem poskytovať vám prístup k niektorým systémom spoločnosti Suzuki. Systémy spoločnosti Suzuki používajú riadenie prístupu založené na roliach, ktoré obmedzuje prístup k systému iba pre autorizovaných používateľov, na základe čoho je potrebné, aby spoločnosť MSC získala informácie o týchto používateľoch. Protokoly ukladajúce činnosť používateľa môžu byť periodicky kontrolované z hľadiska bezpečnostných udalostí a porušenia zmluvných podmienok vzťahujúcich sa na používateľa. Používateľ systémov Suzuki môže odôvodnene očakávať, že spoločnosť MSC bude týmto spôsobom spracúvať jeho údaje.
Výskum a analýza týkajúce sa osôb, ktoré používajú informačné systémy spoločnosti MSC, ako aj ich činnosti v týchto systémoch. Je oprávneným záujmom spoločnosti MSC zaistiť, že systémy spoločnosti MSC budú používateľom poskytovať plnú a očakávanú funkcionalitu. Používateľovi systému plynú z jeho inovácií výhody a spracúvanie údajov nie je zvlášť invazívne.
Poskytovanie školení a motivačných programov pre zamestnancov predajcu a zaznamenávanie a uchovávanie záznamov o ich výsledkoch Školenia a motivačné programy spoločnosti MSC a uchovávanie ich výsledkov sú nevyhnutné na to, aby sme mohli zaistiť, že obchodní partneri a ich zamestnanci budú schopní plniť si povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru tak, aby boli v súlade s vysokými štandardmi stanovenými v príslušných zmluvách, vrátane sledovania školení a motivačných programov. Uvedené je výhodné pre zákazníkov aj zamestnancov, pretože školenia a motivačné programy vedú k vyššej efektivite procesov a lepšiemu imidžu značky Suzuki.
Reakcie na otázky, požiadavky a dopyty obchodných partnerov Spoločnosť MSC má oprávnený záujem na spracovaní údajov, ktoré jej umožňujú reagovať na otázky a požiadavky obchodných partnerov alebo ich zamestnancov, pretože ak majú obchodní partneri či ich zamestnanci otázky, je kľúčové venovať sa im, aby si spoločnosť MSC udržala ich dôveru. Ak sa obchodný partner alebo jeho zamestnanec priamo obráti na spoločnosť MSC s otázkou alebo sťažnosťou, je primerané očakávať, že ich osobné údaje budú spracované pre účely ďalšej komunikácie.
Prevencia a identifikácia trestnej činnosti a podvodov alebo ochrana práv spoločnosti MSC alebo iných osôb a reakcia na právne konanie alebo žiadosti o poskytnutie informácií vydané vládnymi úradmi a inými tretími stranami. Spoločnosť MSC má oprávnený záujem identifikovať a predchádzať podvodom akéhokoľvek druhu, keďže takéto konanie predstavuje hrozbu pre spoločnosť MSC, spoločnosť Suzuki Motor Corporation, zamestnancov spoločnosti MSC, obchodných partnerov a ich zamestnancov, predajcov a koncových zákazníkov, spoločnosť má tiež oprávnený záujem reagovať na právne konanie alebo žiadosti o poskytnutie informácií vydané vládnymi úradmi a inými tretími stranami. Dotknuté osoby od spoločnosti MSC očakávajú, že bude klásť dôraz na súlad so zákonom, ako aj na zabezpečenie informácií, pričom zaistenie bezpečnosti a súladu je aj vo verejnom záujme, pretože ak by spoločnosť MSC nemohla spracúvať údaje uvedeným spôsobom, mohlo by dôjsť k ujme, a toto spracovanie je prospešné aj pre širšiu verejnosť. Z tohoto dôvodu môže spoločnosť MSC informovať úrady a súdy o nežiaducom narušení bezpečnosti, neoprávnenom prístupe, zverejnení či získaní informácií, ako aj o dátových a systémových prienikoch, a môže reagovať na právne nároky a žiadosti tretích strán.
Komunikácia s obchodnými partnermi (prípadne ich zamestnancami) ohľadom systémov spoločnosti Suzuki a záležitostí týkajúcich sa spoločnosti MSC a jej prevádzky. Je v oprávnenom záujme spoločnosti MSC poskytovať používateľom systémov spoločnosti Suzuki aktualizované informácie týkajúce sa aktivít, ktoré majú vplyv na používateľské účty v systémoch spoločnosti Suzuki, ako aj informácie o dôležitých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti Suzuki, pričom takéto konanie zamestnanci očakávajú od spoločnosti MSC.
Zabezpečenie spĺňania štandardov zo strany obchodných partnerov, ktoré sú definované v ich zmluve so spoločnosťou MSC, ako aj vykonávanie inšpekcií a auditov Ako globálny výrobca automobilov môže spoločnosť MSC a spoločnosť Suzuki Motor Corporation uskutočňovať svoju vnútornú aj vonkajšiu prevádzku v súlade s bežnými normami a očakávaniami týkajúcimi sa povesti a značky zo strany zákazníkov, akcionárov a vedenia spoločnosti MSC. Z tohto dôvodu má spoločnosť MSC výrazný oprávnený záujem zabezpečiť, aby jej obchodní partneri konali v súlade s vysokými štandardmi spoločnosti MSC vo svojich činnostiach, ako aj v súvislosti so vzhľadom a správaním svojich zamestnancov, ako je to stanovené v zmluvách s predajcami, ktorých súčasťou môžu byť aj fiktívne nákupy ("mystery shopping") a iné podobné neohlásené audity u predajcov. Tieto kontroly a audity identifikujú obchodné riziká, silné stránky a príležitosti na zlepšenie v obchodnom vzťahu s distribútorom a zároveň prospievajú zákazníkom, pretože znižujú šancu, že zákazníkom spoločnosti Suzuki vzniknú potenciálne škody alebo problémy. Ak by spoločnosť Suzuki nemohla týmto spôsobom spracúvať údaje, mohlo by to poškodiť jej značku a vysoké štandardy.

Pri spracúvaní osobných údajov v rámci oprávnených záujmov používame rozsiahle bezpečnostné opatrenia, ktoré zaisťujú ochranu vašich osobných údajov, a to, aby neboli naše oprávnené záujmy potlačené vašimi záujmami či základnými právami a slobodami. Ak sa spoliehame pri spracovaní osobných údajov na oprávnené záujmy, môžete proti takémuto spracovaniu kedykoľvek vzniesť námietku pomocou kontaktných údajov uvedených v časti K).

Naše spracovanie údajov sa nezameriava na spracovanie zvláštnych údajov ani trestných osobných údajov, ak nám dobrovoľne neposkytnete takéto údaje a neposkytnete nám výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa článku 9(2)(a) nariadenia GDPR), alebo ak nie je spracovanie osobných údajov potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obranu potenciálnych právnych nárokov podľa článku 9(2)(f) nariadenia GDPR.

Môžeme si od vás vypýtať súhlas na získavanie a používanie určitých druhov osobných údajov, ak to od nás vyžaduje zákon. Ak požiadame o váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek stiahnuť, ak nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených v časti K).

F. S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s nasledujúcimi stranami:

 • Poskytovatelia služieb. Oslovujeme spoločnosti, aby poskytovali v našom mene služby a spracúvali osobné údaje, pričom k týmto spoločnostiam patria aj spoločnosti spravujúce konkrétne propagačné akcie dostupné prostredníctvom našich webových stránok, hostingov, predajcov, ktorí vám odosielajú v našom mene e-mailové správy, poskytovateľov analytických služieb, ako aj poskytovateľov informačných technológií;
 • Členovia našej skupiny spoločností a partnerské spoločnosti. Niektorí členovia našej skupiny spoločností a partnerské spoločnosti poskytujú služby v našom mene, alebo sa môžu podieľať na spracovaní osobných údajov pre účely uvedené vyššie. Zoznam týchto spoločností je k dispozícii tu;
 • S vaším súhlasom. Informácie so spoločnosťami alebo inými organizáciami môžeme zdieľať vtedy, keď ste nás o to požiadali alebo ste nám udelili súhlas s takýmto zdieľaním vašich osobných údajov;
 • Predajcovia, distribútori a ďalší partneri spoločnosti Suzuki (zoznam týchto subjektov je k dispozícii tu).Informácie s týmito tretími stranami zdieľame vtedy, keď je to nevyhnutné, aby sme vám mohli poskytovať produkt alebo službu;
 • Profesionálni poradcovia. Do tejto skupiny patria poradcovia a audítori, ktorí nám pomáhajú s obchodnou prevádzkou a pri obrane pred právnymi nárokmi alebo pri ich vznášaní;
 • Orgány činné v trestnom konaní, súdy, regulačné úrady alebo vládne úrady. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s týmito stranami, ak sa domnievame, že je to nevyhnutné na splnenie zákonných alebo regulačných požiadaviek alebo inak potrebné na ochranu našich práv alebo práv akejkoľvek tretej strany; alebo
 • Kupci aktív. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s akoukoľvek treťou stranou, ktorá od nás odkúpi, alebo na ktorú prevedieme všetky alebo podstatnú časť našich aktív a obchodných aktivít. V prípade takéhoto odkúpenia alebo prevodu vyvinieme primerané úsilie na to, aby prijímajúci subjekt vaše osobné údaje používal spôsobom, ktorý je v súlade s našou politikou na ochranu osobných údajov.

G. MEDZINÁRODNÝ PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

S vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať v súlade so zákonmi Európskej únie týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, pričom ich môžeme prenášať v rámci Európskej hospodárskej oblasti (ďalej "EHS"), ako aj do krajín mimo EHS (vrátane Japonska, kde sídli spoločnosť Suzuki Motor Corporation). Spoločnosť Suzuki Motor Corporation sídli v Japonsku, pričom táto krajina je podľa Európskej komisie považovaná za krajinu, ktorá zaisťuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Politiku na ochranu osobných údajov Suzuki Motor Corporation nájdete tu: https://www.globalsuzuki.com/cookies/ Iné krajiny, do ktorých prenášame vaše osobné údaje, však nemusia byť Európskou komisiou považované za krajiny zaisťujúce primeranú ochranu vašich osobných údajov. Preto platí, že ak prenášame vaše osobné údaje mimo EHS, budeme používať primerané bezpečnostné opatrenia v súlade s našimi zákonnými povinnosťami, ktoré zaistia primeranú ochranu vašich osobných údajov bez ohľadu na krajinu, do ktorej sú tieto údaje prenášané. Tieto bezpečnostné opatrenia môžu zahŕňať získanie zmluvných záruk od akýchkoľvek tretích strán, ktoré získajú prístup k vašim osobným údajom, že vaše osobné údaje budú chránené podľa noriem, ktoré sú rovnocenné tým, ktoré chránia vaše osobné údaje na území EHS. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, akým spôsobom spoločnosť MSC chráni vaše osobné údaje pri ich prenose mimo EHS, alebo ak chcete získať kópiu informácií o bezpečnostných opatreniach, ktoré používame pri takomto prenose na ochranu vašich osobných údajov, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených v časti K) nižšie.

H. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje uchovávame v identifikovateľnej podobe po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelov, pre ktoré sme ich získali, ako aj po dobu nevyhnutnú na splnenie príslušných zákonných a regulačných povinností. To obyčajne znamená, že vaše údaje uchovávame v prípade, ak sa na uchovávanie vzťahuje niektorá z nasledujúcich podmienok:

 • vaše osobné údaje sú v primeranej miere potrebné na poskytovanie služieb, ktoré požadujete;
 • vaše osobné údaje sú v primeranej miere potrebné na ochranu našich práv alebo majetku alebo na vznesenie akýchkoľvek existujúcich alebo potenciálnych právnych nárokov (vo všeobecnosti ide o dĺžku relevantnej lehoty zákonných obmedzení);
 • vaše osobné údaje sú v primeranej miere potrebné na riešenie akýchkoľvek sťažností týkajúcich sa našich webových stránok/akýchkoľvek služieb poskytovaných prostredníctvom našich stránok;
 • vaše osobné údaje sú v primeranej miere potrebné na uchovávanie obchodných záznamov pre účely analýzy a/alebo auditu;
 • vaše osobné údaje sú v primeranej miere potrebné na vyriešenie akýchkoľvek sťažností týkajúcich sa našich webových stránok/akýchkoľvek služieb poskytovaných prostredníctvom našich stránok; alebo
 • príslušné zákony alebo iné nariadenia obsahujúce požiadavky na uchovávanie záznamov vyžadujú uchovanie vašich osobných údajov.

Osobné údaje spracované pre účely našej politiky na ochranu osobných údajov budú uchovávané iba v nevyhnutnom rozsahu počas trvania vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou MSC a počas doby prenosu (napr. po dobu trvania súladu povinností spoločnosti MSC týkajúcich sa uchovávania údajov podľa príslušných zákonov). Ak bude iniciované akékoľvek súdne alebo iné právne konanie, uchovávať osobné údaje môžeme až do ukončenia takéhoto konania, vrátane akýchkoľvek prípadných odvolacích lehôt, a tieto údaje budú potom odstránené alebo archivované v súlade s príslušnými zákonmi.

V princípe platí, že vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu požadovanú alebo povolenú príslušným zákonom, a to najmä po dobu, počas ktorej môžu byť tieto údaje potrebné na splnenie alebo obranu pred nárokmi, ktoré ešte nie sú premlčané. Vaše osobné údaje budeme uchovávať až do vypršania premlčacej lehoty na občianskoprávne spory podľa článku 6:22 (1) Občianskeho zákonníka (t.j. 5 rokov alebo menej), alebo v súvislosti s daňovými dokladmi až do vypršania premlčacej lehoty na uplatnenie dane – v princípe teda platí, že po dobu 5 rokov od posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom platila príslušná povinnosť týkajúca sa vykazovania daní (článok 78(3) a 202(1) Zákona o zdanení). V prípade účtovných dokumentov je doba uchovávania 8 rokov a počíta sa od uzávierky príslušného fiškálneho roka v súlade s článkom 169 Zákona o účtovníctve. Po uplynutí týchto lehôt odstránime vaše osobné údaje z našich systémov a záznamov a/alebo podnikneme kroky na ich príslušnú anonymizáciu, aby vás podľa nich nebolo možné identifikovať.

I. VAŠE PRÁVA – AKÉ MÁTE PRÁVA A AKO ICH MÔŽETE UPLATNIŤ?

Právo odvolať svoj súhlas: Ak ste nám udelili súhlas týkajúci sa niektorých druhov získavania, spracovania a používania vašich osobných údajov (zvlášť s ohľadom na príjem priamej marketingovej komunikácie prostredníctvom e-mailu, SMS/MMS, faxu a telefónu), tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Takéto stiahnutie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania údajov pred odvolaním súhlasu. Svoj súhlas môžete odvolať, ak budete postupovať podľa pokynov na odhlásenie odberu, alebo ak nás budete kontaktovať e-mailom na adrese privacy@suzuki.hu

Dodatočné práva týkajúce sa ochrany osobných údajov: V súlade s príslušným zákonom na ochranu osobných údajov môžete mať právo: (i) požiadať o prístup k svojim osobným údajom; (ii) požiadať o opravu vašich osobných údajov; (iii) požiadať o odstránenie vašich osobných údajov; (iv) požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov; (v) požiadať o prenosnosť údajov; a/alebo (vi) namietať spracovanie vašich osobných údajov (vrátane námietky týkajúcej sa profilovania). Nižšie nájdete ďalšie informácie týkajúce sa vašich práv v rozsahu, v ktorom platí nariadenie GDPR. Upozorňujeme vás, že tieto práva môžu byť obmedzené na základe príslušného zákona na ochranu osobných údajov.

 • Právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom: Ako je uvedené v príslušnom zákone na ochranu osobných údajov, máte právo získať od nás potvrdenie, či spracúvame osobné údaje týkajúce sa vašej osoby, a ak áno, máte právo požiadať o prístup k týmto osobným údajom. Tieto informácie súvisiace s prístupom zahŕňajú medzi iným účely spracovania, príslušné kategórie osobných údajov, ako aj príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú tieto osobné údaje poskytnuté. Toto právo však neplatí absolútne a záujmy iných osôb môžu viesť k obmedzeniu vášho práva na prístup. Môžete mať právo bezplatne získať kópiu osobných údajov, ktoré sú spracúvané. Ak budete požadovať ďalšie kópie, môžeme vám účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladoch.
 • Právo požiadať o opravu: Ako je uvedené v príslušnom zákone na ochranu osobných údajov, máte právo požiadať nás o opravu nepresných osobných údajov o vašej osobe. Na základe účelov spracovania môžete mať právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane doplnenia prostredníctvom doplnkového prehlásenia.
 • Právo požiadať o odstránenie (právo byť zabudnutý/á): Ako je uvedené v príslušnom zákone na ochranu osobných údajov, máte právo požiadať nás o odstránenie osobných údajov o vašej osobe a my môžeme byť povinní tieto osobné údaje odstrániť.
 • Právo požiadať o obmedzenie spracovania: Ako je uvedené v príslušnom zákone na ochranu osobných údajov, máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. V takomto prípade budú príslušné údaje označené a môžu byť našou spoločnosťou spracúvané len pre určité účely.
 • Právo požiadať o prenosnosť údajov: Ako je uvedené v príslušnom zákone na ochranu osobných údajov, máte právo požiadať o získanie osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby, ktoré ste nám poskytli. Tieto údaje musia byť v usporiadanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte a tieto údaje môžete mať právo preniesť k inému subjektu bez prekážok z našej strany.
 • Právo namietať:
  Za istých okolností máte právo vzniesť na základe svojej konkrétnej situácie v akomkoľvek okamihu námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov našou spoločnosťou a my musíme prestať spracúvať vaše osobné údaje. Takéto právo namietať platí najmä vtedy, ak získavame a spracúvame vaše osobné údaje pre účely profilovania, aby sme lepšie porozumeli vášmu záujmu o naše produkty a služby, alebo pre účely niektorých druhov priameho marketingu.

  Ak máte právo namietať a toto právo si uplatníte, vaše osobné údaje už nebudeme pre tieto účely spracúvať. Ak si chcete uplatniť toto právo, kontaktujete nás podľa postupu v časti K) nižšie.

  Zvlášť však platí, že takéto právo namietať nemusí existovať, ak je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné na uskutočnenie krokov pred uzatvorením zmluvy alebo na plnenie už uzatvorenej zmluvy.

  Ak ste nám poskytli svoj súhlas s prijímaním priameho marketingu prostredníctvom niektorých komunikačných kanálov, musíte odvolať svoj súhlas tak, ako je vysvetlené vyššie

Ak si chcete uplatniť svoje práva, aktualizovať alebo opraviť svoje informácie v prípade ich zmeny, alebo ak sú osobné údaje uchovávané o vás nepresné, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených v časti K) nižšie. Ak budeme od vás potrebovať ďalšie informácie, aby sme mohli vyhovieť vašim požiadavkám, budeme vás kontaktovať.

Tiež máte právo podať sťažnosť u príslušného dozorného orgánu na ochranu osobných údajov v relevantnom členskom štáte (t.j. v štáte, kde sa zdržiavate, pracujete, alebo kde došlo k údajnému porušeniu nariadenia GDPR). Tiež máte právo podať sťažnosť u príslušného dozorného orgánu na ochranu osobných údajov v konkrétnom členskom štáte, ktorého ste rezidentom, ak sa domnievate, že došlo k údajnému porušeniu nariadenia GDPR. Ak sa zdržiavate na Slovensku, môžete kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, telefónne číslo: +421 2 3231 3214, e-mail: info@pdp.gov.sk).

J. AKTUALIZÁCIE NAŠEJ POLITIKY NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV A NAŠA POVINNOSŤ INFORMOVAŤ VÁS O ZMENÁCH

Našu politiku na ochranu osobných údajov môžeme priebežne upravovať alebo aktualizovať. Ak zmeníme našu politiku na ochranu osobných údajov, na zmeny vás upozorníme v hornej časti tejto stránky. Ak majú vykonané zmeny zásadný dopad na povahu spracovania alebo majú iným spôsobom zásadný dopad na vašu osobu, upozorníme vás s dostatočným predstihom, aby ste mali príležitosť uplatniť si svoje práva týkajúce sa vašich osobných údajov (napríklad namietnuť proti ich spracovaniu).

K. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Sme spoločnosť Magyar Suzuki Corporation Ltd. s registrovaným sídlom na adrese 2500 Esztergom Schweidel J. u. 52/A., Maďarsko, e-mail: privacy@suzuki.hu.

Menovali sme zodpovednú osobu (DPO), ktorá je zodpovedná za dozor nad otázkami týkajúcimi sa našej politiky na ochranu osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto politiky, vrátane akýchkoľvek žiadostí o uplatnenie vašich zákonných práv, kontaktujte DPO e-mailom na adrese dpo@suzuki.hu.

POZNÁMKA

Táto e-mailová adresa slúži iba na príjem vašich správ týkajúcich sa osobných údajov. Ak máte akékoľvek iné otázky alebo požiadavky, kontaktujte distribútorov vo vašej krajine pomocou kontaktných údajov, ktoré nájdete tu.

© 2020 - Magyar Suzuki Corporation Ltd.