Adatkezelési Tájékoztató

SUZUKI.hu (Autó, Motor, Marine) weboldal

Oldalunkon sütiket ("cookie") használunk, amellyel kapcsolatban kérjük tekintse át a Süti Tájékoztatónkat.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA

 A jelen adatkezelési tájékoztató a Magyar Suzuki Zrt. honlapjának felhasználói és látogatói személyes adatai kezelésével kapcsolatos feltételeket rövid, tömör és átlátható módon, az alábbiakban foglalja össze:

 • Az adatkezelő: a Magyar Suzuki Zrt. (2500 Esztergom Schweidel J. u. 52/A., "SUZUKI"), e-mail: privacy@suzuki.hu, ügyfélszolgálati telefon: 06-(33) 541 100

 • Az adatkezelés célja:
  (i) A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése,
  (ii) kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás Önnel a SUZUKI termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban,  
  (iii) az Ön ügyfélszolgálati bejelentéseinek elintézése;
  (iv) tesztvezetésre jelentkezés céljából való adattovábbítás az Ön által megválasztott Márkakereskedő részére.

 • Az adatkezelés jogalapja:
  (i) Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, amennyiben az adatkezelés az Önnel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartással összefüggésben történik, illetve ha Ön nem az ügyfelünk és kapcsolatba lép az ügyfélszolgálatunkkal, az ehhez szükséges mértékben. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  (ii) Amennyiben Ön az ügyfelünk, vagy leendő ügyfelünk, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, az ahhoz szükséges körben amennyiben kapcsolatba lép az ügyfélszolgálatunkkal, vagy igénybe veszi az Assistance szolgáltatásunkat.
  (iii) Az adatkezelés jogalapja továbbá a GDPR 6. Cikk (1) bek. f) pontja alapján a Suzuki jogos érdeke a weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése céljából.

 • Címzettek köre: Az Ön adataihoz SUZUKI-n belül a Belkereskedelmi osztály, az Internal Audit osztály, a Jogi és Compliance Osztály, a Vállalati Kommunikáció és az IT Osztály férhet hozzá a „szükséges ismeret elve” alapján. Tesztvezetésre jelentkezést követően az Ön által választott Márkakereskedőnek továbbítjuk a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait, így az Ön által megadott nevet, email címet és telefonszámot. Adatfeldolgozóként Suzuki IT hoszting szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozói járnak el.

 • Az Ön jogai: Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és Ön tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az adathordozhatósághoz való jog;


További részletek: lásd a TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT.

TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
SUZUKI.HU (AUTÓ, MOTOR, MARINE) WEBOLDAL

A jelen adatkezelési tájékoztató a Magyar Suzuki Zrt. honlapjának felhasználói és látogatói személyes adatai kezelésével kapcsolatos feltételeket teljes terjedelmükben közli: 

Ki az adatkezelő?

A Magyar Suzuki Zrt. (2500 Esztergom Schweidel J. u. 52/A., "SUZUKI"), e-mail: privacy@suzuki.hu, ügyfélszolgálati telefon: 06-1-(33) 541 100.

Mi az adatkezelés célja?

(i) A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése,
(ii) kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás Önnel a SUZUKI termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban,  
(iii) az Ön ügyfélszolgálati bejelentéseinek elintézése;

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzésével kapcsolatban az alábbi adatokat kezeljük, így különösen ("Böngészéssel és honlap felhasználási szokásokkal kapcsolatos adatok"):
 • az Ön által használt böngésző és az operációs rendszer típusa, a böngésző nyelve, az Ön IP címe, az oldalakhoz való kapcsolódás dátuma és időpontja, a kapcsolódások száma, az Ön által látogatott oldalak a térkép szolgáltatással kapcsolatban az Ön földrajzi tartózkodási helye

Ügyfélszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvétel céljából ("Ügyfélszolgálati adatok"):
 • az Ön számunkra megadott e-mail címe,
 • az Ön számunkra elküldött üzenetek tartalma és kommunikációs meta adatai.

Ezen adatok megadása önkéntes, azonban azok megadása hiányában nem leszünk képesek kapcsolatot felvenni és kapcsolatot tartani Önnel.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a számunkra küldött üzeneteiben azon személyes adatok tekintetében, amelyekkel kapcsolatban nem rendelkezünk jogalappal vagy adatkezelési céllal, töröljük vagy anonimizáljuk.

Az Önnel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából ("Kapcsolattartási adatok"):

 • az Ön nevét, ami szükséges az Ön azonosítása céljából;
 • az Ön e-mail címét, ami szükséges az Önnel történő kapcsolattartáshoz, illetve a távollevők közötti szerződéssel kapcsolatos kommunikációkhoz;
 • az Ön telefonszámát

Ezen adatok megadása önkéntes, azonban azok megadása hiányában nem leszünk képesek kapcsolatot felvenni és kapcsolatot tartani Önnel.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján:

 • az Önnel való kapcsolattartással összefüggésben történik;
 • amennyiben Ön nem ügyfelünk és kapcsolatba lép az ügyfélszolgálatunkkal, az ehhez szükséges mértékben;

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szerződés teljesítéséhez, illetve előkészítéséhez szükséges:

 • Amennyiben Ön jelenlegi ügyfelünk és az általunk vagy partnereinken keresztül nyújtott szolgáltatást (pl. Suzuki Mester+, Assistance) kívánja igénybe venni, vagy kapcsolatba lép az ügyfélszolgálatunkkal.

Az adatkezelés jogalapja továbbá Suzuki jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján:

 • A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése a Suzuki álláspontja szerint szintén jogos érdeken alapul.

Suzuki a jogos érdekének mérlegelése során figyelembe vette az Ön érdekeit, jogai és szabadságai sérelmének lehetséges mértékét, amit az adatkezelésünk okoz, illetve figyelemmel volt SUZUKI szervezeti felépítésére és működésére. SUZUKI álláspontja, , hogy ez az adatkezelés, amely ahhoz szükséges, hogy Ön a weboldalt meg tudja látogatni és a weboldalon felkínált funkciókat és egyéb, harmadik felek által nyújtott kényelmi szolgáltatásokat tudja használni, figyelemmel Suzuki által biztosított garanciákra - nem korlátozza aránytalanul az Ön személyhez fűződő jogait.

Az oldal megfelelő működéséhez használt sütikről és egyéb technológiákról a Süti Tájékoztatóban olvashat többet.

Mi az adatkezelés időtartama?

 • Böngészéssel és honlap felhasználási szokásokkal kapcsolatos adatokat legfeljebb az oldal látogatásától számított 1 hónapig őrzünk meg.
 • Ügyfélszolgálati adatokat legfeljebb az Önnel történt legutolsó kapcsolatfelvételt követő 3 évig őrizzük meg.
 • Kapcsolattartási adatokat legfeljebb az Önnel történt legutolsó kapcsolatfelvételt követő 3 évig őrizzük meg.
 • Tesztvezetési adatokat legfeljebb az Ön által kiválasztott Márkakereskedő részére történő átadástól számított 1 hónapig őrizzük meg.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön adataihoz SUZUKI-n belül a Domestic Sales Osztály, az Internal Audit Osztály, a Jogi és Compliance Osztály és az IT Osztály férhet hozzá a „szükséges ismeret elve” alapján. Tesztvezetésre jelentkezést követően az Ön által választott Márkakereskedőnek továbbítjuk a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait, így az Ön által megadott nevet, email címet és telefonszámot.
Adatfeldolgozóként Suzuki IT hoszting szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozói járnak el.

Mik az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult: (i) a személyes adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) adathordozhatóság biztosítását kérni; (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat). Így Önt megilleti

(i) Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

(ii) Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult arra, hogy Ön kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

(iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és kötelesek lehetünk arra, hogy az ilyen személyes adatokat töröljük.

(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ilyen esetben az Ön adatait megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

(v) Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban Ön megkapja, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat Ön egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

(vi) Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, mely esetben megkövetelhető tőlünk, hogy tovább már ne kezeljük az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt tiltakozáshoz való jog megilleti, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár.

Ez a jog nem illeti meg Önt, különösen amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

A jogait Ön úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép velünk, a fent megadott elérhetőségeink útján.

Ön a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).