Jogi nyilatkozat

Ki az adatkezelő? Adatkezelő a Magyar Suzuki Zrt. (címe: 2500 Esztergom, Schweidel József utca 52,; e-mail: privacy@suzuki.hu  Tel: (33) 541 100).
Melyek az adatkezelés céljai?

A személyes adatok kezelésének céljai:

(i)       a gyárlátogatásra való jelentkezés regisztrációja és a gyárlátogatás időpontjának Önnel való egyeztetése;

(ii)      a gyárlátogatás lebonyolítása;

(iii)    a gyárlátogatással kapcsolatos biztonsági incidensek megelőzése és elhárítása és esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítése vagy védelme céljából.

Mely adataimat kezelik?

(i) A gyárlátogatásra való jelentkezéssel összefüggésben gyűjtjük és kezeljük: ·        

az Ön nevét, és a csoport nevét, amely az Ön / Önök azonosításához szükséges adat ·        

az Ön e-mail címét és telefonszámát- az Ön azonosításához és a gyárlátogatás időpontjainak közléséhez és az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges adat; 

 annak tényét, hogy Önök a 14. életéven aluli személlyel érkeznek-e a látogatásra - a gyárlátogatás feltételeinek érvényesítéséhez szükséges adat;

az Ön jelentkezése és a gyárlátogatás időpontját és a látogatás célját (teljes gyár vagy szerelőüzem) a gyárlátogatás feltételeinek érvényesítéséhez rögzítjük. Ezen adatok megadása önkéntes, azonban az adatok megadása hiányában nem tudjuk biztosítani az Ön gyárlátogatási jelentkezését, illetve a gyár területére való belépést.  

(ii) A gyárlátogatás lebonyolításával összefüggésben gyűjtjük és kezeljük a gyár területére belépő személyek esetében az alábbi személyes adatokat: ·        

A gyárlátogatásra jelentkezéssel összefüggésben Öntől felvett adatokat;

A belépő személyek nevét, melyek a belépő azonosításához és a belépés feltételeinek érvényesítéséhez szükséges adatok, melyekkel összefüggésben a belépő személyeket a személyazonosságuk igazolására hívjuk fel; és ·        

A gyárlátogatás időpontját, továbbá a gyár területére való be- és kilépés időpontját, amely a belépési jogosultság ellenőrzéséhez szükséges adat. Ezen adatok megadása a gyár területére való belépéshez és ott tartózkodáshoz szükséges, mely adatok megadása hiányában nem tudjuk biztosítani a gyár területére való belépést.  

(iii) A gyár látogatása során a biztonsági incidensek megelőzése és elhárítása céljából, illetőleg az ilyen incidensekkel kapcsolatosan felmerülő jogi igények esetén az alábbi adatokat kezeljük:

 a gyárlátogatásra jelentkezéssel és annak lebonyolításával összefüggésben Öntől felvett adatokat (lásd fent); továbbá ·         a gyárlátogatással kapcsolatosan bekövetkező biztonsági incidens (így a baleset, gyár biztonságát sértő esemény vagy jogsértés gyanúja) tényét és körülményeit. - Ezen adatot arra használjuk fel, hogy elbíráljuk annak szükségességét, hogy az ilyen incidensben érintett személyt a gyanú megalapozottsága esetére felszólítsuk a gyár területének elhagyására, kizárjuk a gyár területéről és vele szemben jogi eljárást kezdeményezzünk.  

A Suzuki az esztergomi gyár területén belépési, valamint kamerarendszert üzemeltet a Török Biztonsági Szolgálat Kft. (1026 Budapest, Gábor Áron u. 38.) közreműködésével, amely adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás a gyárba való belépéskor hozzáférhető.

Mi az adatkezelés jogalapja?

A személyes adatok kezelését az alábbi jogalapok alapján végezzük:

 (i) A gyárlátogatásra való jelentkezés és a gyárlátogatás lebonyolításának jogalapja (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) alapján a gyárlátogatás feltételeinek és biztonsági utasításainak, mint szerződési feltételek végrehajtása biztosítja.

(ii) Esetleges biztonsági incidensek, azaz a biztonsági utasítások megsértése vagy ezek gyanúja esetén az ezek kezeléséhez és kivizsgálásához, továbbá ezekhez kapcsolódó esetleges jogi igények megalapozása, érvényesítése vagy védelme céljából szükséges adatkezelés jogalapja a Suzuki elsőbbséggel bíró jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján), hogy biztosítsuk a gyár biztonságát, ideértve az ott tartózkodó személyek életének, testi épségének és személyi szabadságának megóvását; a Suzuki üzleti titkai és a tulajdonának védelmét és jogellenes cselekmények észlelését, bizonyítását, felderítését és megelőzését, az elkövető személyének megállapítását és esetleges biztonsági incidensekkel kapcsolatos jogi eljárások kezdeményezését. A Suzuki jogos érdek teszt elvégzésével megállapította, hogy ez az adatkezelés nem korlátozza aránytalanul a gyárlátogatók személyes adatai védelmével kapcsolatos jogait, mivel a Suzuki az incidens kezelésével és kivizsgálásával kapcsolatosan tiltakozási lehetőséget biztosít az ilyen incidensben érintett személy részére.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

A fent meghatározott célokból az Ön adataihoz az alábbi személyek köre fér hozzá:

A Suzukin belül: Az Ön gyárlátogatásra való jelentkezése során megadott személyes adataihoz a Suzukin belül kizárólag erre felhatalmazott személyek korlátozott köre, így a Suzuki gyárlátogatások szervezéséért és lebonyolításáért felelős HR osztálya, továbbá gyárlátogatók esetén a Suzuki Factory Control osztálya és a Jogi és Compliance osztály fér hozzá a "szükséges ismeret elve" alapján.

A Suzukin kívül: A jelentkezési felület hosztingjában és karbantartásában külső szolgáltatót veszünk igénybe: Blueray Digital Kft., 1141 Budapest, Gödöllői utca 139. fszt. 1.. A Török Biztonsági Szolgálat Kft.-t mint belépési és kamerarendszert üzemeltető vagyonőrt meghaladóan az Ön adatait harmadik személyek részére nem továbbítjuk, és nem tesszük harmadik személyek részére hozzáférhetővé, kivéve, ha az adattovábbítás hatóság vagy bíróság felé jogi igények megalapozása, érvényesítése vagy védelme céljából szükséges.

Meddig őrizzük meg az adatokat? Az Ön gyárlátogatással kapcsolatosan megadott személyes adatait az Ön által lefoglalt időponttól számított 30 napig őrizzük meg. Biztonsági incidens esetén a jogi igények megalapozása, érvényesítése vagy védelme céljából szükséges adatokat a polgári jogi elévülés idejéig (azaz 5 évig) vagy hatósági, illetve bírósági eljárás jogerős lezárásáig kezeljük, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A gyár területére való belépésre és kamerás megfigyelésre a belépési és kamera szabályzat rendelkezései irányadóak, melyek a gyár területére való belépéskor ismerhetőek meg.  
Milyen jogok illetik meg Önt?

A személyes adatok gyűjtésével, illetve felhasználásával kapcsolatosan a magánszemélyek az alábbi jogokkal rendelkeznek:   (i) Hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és amennyiben folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáféréshez való jog többek között kiterjed az adatkezelés céljaira, a kezelt személyes adatok kategóriáira, és azon címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. Amennyiben további másolatokat kér, adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.   (ii) A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljától függően, Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, beleértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.  

(iii) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését. Ennek megtörténte esetén lehetséges, hogy nem tudunk árut vagy szolgáltatást igénybe venni Öntől.  

(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben az érintett személy kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel. 

(v) Az adathordozhatósághoz való jog: A magánszemélyek meghatározott feltételek esetén jogosultak arra, hogy személyes adataikat, melyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapják, és ezt követően jogosultak arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ebben meggátolnánk őket.  

(vi) A tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, ha az jogos érdeken alapul, mely esetben megkövetelhető tőlünk, hogy a továbbiakban ne kezeljük az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt tiltakozáshoz való jog megilleti, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár. Ez a jog nem illeti meg Önt, különösen amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.  

(vii) Panaszhoz való jog: Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye vagy a GDPR rendelkezéseinek feltételezett megsértésének helye szerinti tagállamban. Ha Ön Magyarországon van, az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Adatvédelmi tisztviselő Az Suzuki adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki elérhető a dpo@suzuki.hu címen